Mon de Sushi, S.L. , societat de nacionalitat espanyola amb domicili social situat en C / Francesc Macià, 65 -  08830 Sant Boi de llobregat , és la titular de la base de dades .

Totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i / o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal , i l'informem que té vostè dret d'accés al fitxer , rectificació i cancel · lació de les seves dades , podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol · licitud al C / Francesc Macià, 65 -  08830 Sant Boi de llobregat .

Les dades sol · licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent , portar a terme tasques bàsiques d'administració i docència . Mon de Sushi, S.L. insisteix en el seu compromís d'ús responsable i confidencial de les dades , garantint que les dades dels usuaris es tractaran d'acord amb les exigències legals , i que tan sols seran utilitzades per Mon de Sushi, S.L. i les empreses del seu entorn de serveis amb el propòsit indicat .

Les dades demanades són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i finalitats descrits . L'usuari respondrà , en qualsevol cas , de la veracitat de les dades facilitades , reservant- Mon de Sushi, S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret .

Consentiment del remitent
Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquesta pàgina web o mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic , el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix . En qualsevol cas , les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers .